Foreningens Vedtægter

Foreningens Vedtægter

Vedtægter for:
den fynske sorggruppe for børn og unge

§ 1. NAVN og HJEMSTED

Foreningens navn er den fynske sorggruppe for børn g unge med hjemsted i Odense Kommune.

 • 2. FORMÅL

Formålet med foreningen er:

 • at forebygge og afhjælpe personlige og sociale følger af sorg udsprunget af tab af nærtstående familiemedlem
  • at skabe et rum, hvori børnene/de unge sammen kan bearbejde deres fælles erfaring af sorg og tab
  • ved kontakt med og hjælp af personer med faglig viden og erfaring at give børnene og de unge, men også deres familier redskaber i hænde, der kan hjælpe dem igennem en vanskelig periode i deres liv

Foreningen organiseres på Folkekirkeligt grundlag og vil søge dialog med andre aktører på området.

 • 3. MEDLEMMER

Alle der sympatiserer med foreningens formål kan blive medlem, og medlemskab kan tegnes af enkeltpersoner, firmaer, institutioner og foreninger.

Medlemskab gælder for kalenderåret, og kontingentet fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent.

Det årlige kontingent betragtes som rettidigt betalt, hvis det er betalt inden 1. maj.

Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med mindst en måneds varsel til udgangen af december måned.

Manglende betaling af kontingent på trods af påmindelse, vil efter udgangen af april måned have samme virkning som udmeldelse.

—————————————————-

Indbetaling kontingent kan ske til: Sparekassen Fyn reg.nr. 0828, kontonr. 0010092752      – eller MobilePay til 63615

 • 4. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år i april måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftligt og/eller elektronisk meddelelse til medlemmerne.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år
  2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år
  2 suppleanter vælges hvert år
 2. Valg af statsautoriseret revisor
 3. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke står i restance til foreningen.
Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Ved vedtægtsændringer skal mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer være til stede. Er dette ikke tilfældet, kan vedtægtsændringerne vedtages på en ekstraordinær generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og kan indkaldes med 2 ugers varsel, eller senest 4 uger efter, at mindst 1/3 af foreningens medlemmer med skriftlig angivelse af dagsorden har fremsendt begæring herom til bestyrelsen.

Alle beslutninger fra generalforsamlingen skal føres til referat, som skal være tilgængelig for alle medlemmerne.

 • 5. BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og webmaster.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner af formanden og kassereren i forening.
Bestyrelsen disponerer i øvrigt på foreningens vegne under ansvar, over for generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv den nærmere forretningsorden for sit arbejde.
Bestyrelsen kan danne et eller flere udvalg, med hjælp fra interesserede medlemmer, til at løse forskellige opgaver.

 • 6. FORENINGENS FINANSIERING

Finansiering af foreningens aktiviteter sker væsentligst ved indsamlede midler.
Hvert medlem betaler et årligt kontingent. Regnskabsåret er lig med kalenderåret. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Foreningens midler administreres af en regnskabsfører og der aflægges revideret årsregnskab på den årlige generalforsamling.
Foreningen hæfter alene med sin formue for foreningens forpligtelser. Medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 • 7. FORENINGENS OPLØSNING

Foreningens opløsning kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsam-
linger indkaldt med dette for øje. Vedtagelsen kræver at ¾ af de stemmeberettigede fremmødte stemmer for opløsningen.

En eventuel formue skal tilfalde foreninger eller sammenslutninger med lignende formål på Fyn.

Foreningen er stiftet den 13. juni 2006
Vedtægterne er revideret og godkendt på generalforsamlingen d. 12. april 2016.